Awdur: Improvement Cymru

Sut gall gwaith tîm a chyfathrebu da helpu i ddarparu gofal diogel, dibynadwy ac effeithiol?

Gan Frank Federico, y Sefydliad Gwella Gofal Iechyd Mae Frank Federico yn uwch arbenigwr diogelwch cleifion ac yn aelod o gyfadran y Sefydliad Gwella Gofal Iechyd (IHI). Mae wedi hyfforddi fel fferyllydd ac mae wedi cyd-gadeirio sawl menter gydweithredol yn yr IHI. Wrth i fomentwm gwelliant gynyddu yn y Grŵp

Parhewch i ddarllen

Ymgysylltu â chleifion er diogelwch cleifion – nid yr hyn yr ydych chi’n ei wneud, ond sut rydych chi’n ei wneud.

Gan Martine Price, Nyrs Arweiniol, Gwelliant Cymru “Nid yw’r claf hwn yn cydymffurfio.” Beth amser yn ôl, roeddwn yn rhan o grŵp  cydweithredol yn gweithio i wella briwiau pwyso ar draws llawer o’r wardiau yn yr ysbyty yr oeddwn yn gweithio ynddo. Roedd yr ymadrodd  ‘ddim yn cydymffurfio’ yn codi

Parhewch i ddarllen

Diogelwch Seicolegol – beth ydyw a pham fod pawb yn siarad amdano yn sydyn?

Diogelwch Seicolegol – beth ydyw a pham fod pawb yn siarad amdano yn sydyn? Gan Benna Waites, Seicolegydd Clinigol Ymgynghorol, Arweinydd Clinigol, Gwelliant Cymru, Cyd-bennaeth Cwnsela Seicoleg a Therapïau Celf, Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan Mae diogelwch seicolegol yn flaenoriaeth allweddol i’r Grŵp Cydweithredol ar gyfer Gofal Diogel, gyda’r nod

Parhewch i ddarllen

Adeiladu Tîm Gofal Canolraddol gan enillwyr Gwobrau GIG Cymru 2022 – Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Wrth i ni agosáu at flwyddyn ers i’n tîm gwych ennill dwy wobr GIG Cymru, rydym yn ddigon ffodus i allu myfyrio ar y llwyddiant a’r daith ers hynny. Fel tîm, rydym yn gwbl ymroddedig i’r sefyllfa bresennol o wella bywydau ein poblogaeth sy’n heneiddio. Ein nod yw atal datgyflyru

Parhewch i ddarllen

Iaith a rennir – sut gall hyn ddatblygu gwelliant?

Rebecca Curtis, Uwch Reolwr Gwella, Gwelliant Cymru Fel gweithiwr cymdeithasol cofrestredig sy’n gweithio o fewn y GIG ers 2017, gallaf yn hawdd dynnu ar lawer o enghreifftiau o’r heriau sydd wedi codi o beidio â chael cyd-ddealltwriaeth a dealltwriaeth a rennir o’r iaith a ddefnyddir bob amser.  Mae hyn yn

Parhewch i ddarllen