Awdur: Improvement Cymru

Ein camau nesaf fel Gwelliant Cymru gan yr Athro John Boulton, Cyfarwyddwr Cenedlaethol Gwella Ansawdd a Diogelwch Cleifion y GIG/Cyfarwyddwr Gwelliant Cymru

Trwy gydol y pandemig, mae’r tîm yn Gwelliant Cymru wedi’i adleoli i gefnogi’r ymateb yn Iechyd Cyhoeddus Cymru. Yn ystod y cyfnod hwn, rydym wedi cefnogi canolfannau galwadau, celloedd diogelu iechyd, dadansoddeg, gweithredu canolfannau samplu poblogaeth, unedau profi symudol a gwelliannau mewn amseroedd cyflenwi labordai. Rwy’n siŵr fy mod wedi

Continue reading

Pam casglu a rhannu Adegau Arbennig a storïau’n ymwneud â gofal dementia, gan Nigel Hullah

Dull adrodd storïau ar gyfer dysgu a datblygu yw ‘Adegau Arbennig mewn gwasanaethau gofal dementia’. Mae Nigel Hullah wedi bod yn gweithio gyda Gwelliant Cymru er mwyn helpu i lunio’r prosiect gyda’i brofiadau ei hun ers cael diagnosis o ddementia. Yma mae’n dweud wrthym beth y mae’r prosiect wedi ei

Continue reading

Diweddariad ar Siarter Ysbytai sy’n Deall Dementia Cymru, gan Sarah Tilsed, Rheolwr Ymgyrchoedd a Phartneriaethau, Cynghrair Gweithredu ar Ddementia Cenedlaethol

Rydym wedi bod yn gweithio mewn partneriaeth â Gwelliant Cymru a rhanddeiliaid ehangach i ddatblygu Siarter Ysbytai sy’n Deall Dementia Cymru a gyhoeddir yn ddiweddarach eleni.  Rwy’n falch o allu rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf am gynnydd y siarter. Nod y siarter yw galluogi byrddau iechyd i weithredu arferion sy’n deall dementia. 

Continue reading

Symud a Symudedd, codi ymwybyddiaeth o fanteision cynyddu eich gweithgarwch corfforol, gan Andrew Clyne, Ymarferydd Cwympiadau Clinigol, Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Mae Llwybr Safonau Gofal Dementia ar gyfer Cymru Gyfan yn hyrwyddo Symud a Symudedd fel rhan o Safon 9. Arweiniwyd y gwaith i gynhyrchu’r Safon hon gan Gwelliant Cymru a phartneriaid er mwyn hyrwyddo iechyd corfforol a lles meddyliol yn dilyn diagnosis o ddementia neu nam gwybyddol ysgafn. Gwyddom fod

Continue reading

Sut mae Proffil Iechyd Unwaith i Gymru yn helpu i wella cysondeb, diogelwch ac amseroldeb gofal iechyd ar gyfer pobl ag anableddau dysgu, gan Paula Phillips, Uwch Reolwr Gwella

Fel nyrs anableddau dysgu, rwyf wedi bod yn dyst i’r anawsterau y mae pobl ag anabledd dysgu a’u teuluoedd yn eu hwynebu wrth geisio cyfleu symptomau salwch neu wrth ddeall prosesau wrth gael mynediad at systemau gofal iechyd. Rwyf hefyd wedi bod yn dyst i’r anawsterau y mae staff gofal

Continue reading