Awdur: Improvement Cymru

Digwyddiad Dathlu Arwain ar gyfer Diogelwch Cleifion

Gan Martine Price, Nyrs Arweiniol Clinigol, Gwelliant Cymru. Ar 9 Mehefin, aeth ein Harweinwyr Diogelwch i ddigwyddiad dathlu wrth iddynt gwblhau Arwain ar gyfer Diogelwch Cleifion. Cyflwynwyd y rhaglen mewn partneriaeth â Gwelliant Cymru a’r Sefydliad Gwella Gofal Iechyd (IHI).  Dechreuodd ym mis Mawrth ac roedd 38 o gyfranogwyr, pob

Continue reading

Pobl ag Anableddau Dysgu a’r Fframwaith Cydraddoldebau Iechyd: Adfer o COVID-19 yng Nghymru

Gan Adam Watkins, Uwch Ddadansoddwr Gwybodaeth a Bethany Kruger, Uwch Reolwr Gwella   COVID-19 ac Anghydraddoldebau Iechyd (Rhan 1)  Buom yn siarad yn ddiweddar â chydweithiwr a oedd yn rhannu ei phrofiadau o gefnogi dyn ifanc ag anabledd dysgu yn y gymuned.  Cyn COVID-19, roedd wedi byw bywyd da, wedi mwynhau

Continue reading

Pwysigrwydd Archwiliadau Iechyd Blynyddol (AHC) i bobl gyda anabledd dysgu.

Gan Paula Phillips, Uwch Reolwr Gwelliant, Anabledd Dysgu Gwelliant Cymru. Yn ystod y ddwy flynedd diwethaf, rydym wedi gweld galw digynsail ar wasanaethau iechyd, sy’n golygu bod pobl yn gorfod arfer â ffyrdd gwahanol o gael mynediad at ofal iechyd. Mewn sawl achos, roedd angen gohirio gwaith rheolaidd a daeth

Continue reading

Pobl ag Anabledd Dysgu, Adroddiad Effaith Y Sefydliad Cenedlaethol dros Iechyd a Rhagoriaeth Glinigol (NICE); Myfyrdodau Gwelliant Cymru gan Dr Rachel Ann Jones, Arweinydd Rhaglen Anabledd Dysgu a’r Athro John Boulton, Cyfarwyddwr Cenedlaethol Gwella Ansawdd y GIG a Diogelwch Cleifion/Cyfarwyddwr Gwelliant Cymru

Mae adroddiad Effaith NICE ar Bobl ag Anabledd Dysgu a gyhoeddwyd yn ddiweddar yn anodd i’w ddarllen. Ar gyfartaledd bydd pobl ag anabledd dysgu yn marw o leiaf 20 mlynedd ynghynt na chi neu fi. Mae hynny’n fel arfer 23 mlynedd yn llai o fywyd i ddynion a 27 mlynedd

Continue reading

Sut y bydd dull integredig newydd Gwelliant Cymru yn cefnogi gwella gwasanaethau canser yng Nghymru, gan yr Athro Tom Crosby OBE, Oncolegydd Ymgynghorol, Cyfarwyddwr Clinigol Canser Cenedlaethol Cymru, Arweinydd Clinigol ar gyfer Trawsnewid Gwasanaethau Canser, Canolfan Ganser Felindre

Roeddwn yn falch iawn o weld lansiad strategaeth a rhaglen newydd Gwelliant Cymru, sef ‘Gofal Diogel Gyda’n Gilydd’. Mae hon yn nodi pennod newydd yn y modd y mae Gwelliant Cymru yn gweithio gyda thimau gwella ac arloesi sefydliadol, ynghyd ag asiantaethau cenedlaethol fel Rhwydwaith Canser Cymru i wella canlyniadau

Continue reading

Lansio ein strategaeth newydd: pam mai diogelwch yw ein blaenoriaeth gan yr Athro John Boulton, Cyfarwyddwr Gwelliant Cymru / Cyfarwyddwr Cenedlaethol Gwella Ansawdd a Diogelwch Cleifion y GIG

Mae pob un ohonom yn Gwelliant Cymru yn gyffrous i lansio ein strategaeth newydd ‘Cyflawni Gwella Ansawdd a Diogelwch’. Mae’n amlinellu sut y byddwn yn gweithio gyda’n gilydd gyda’r system iechyd a gofal yng Nghymru i sicrhau bod gan bawb fynediad at ofal diogel, effeithiol ac effeithlon – yn y

Continue reading