Ymrwymo i weithio matrics

Gan Andrea Gray Arweinydd Datblygu Iechyd Meddwl Cymru, Gwelliant Cymru


Andrea Gray
Andrea Gray

Mae trefniadau gweithio’n agos yn aml wedi bodoli ar lefel arweinyddiaeth genedlaethol ym maes iechyd meddwl, mae hyn yn aml oherwydd perthnasoedd personol sydd wedi tyfu a datblygu dros amser yn ogystal ag ymrwymiad gwirioneddol i fod eisiau cefnogi gwasanaethau i ddarparu’r gofal gorau posibl.

Fodd bynnag, mae gan bob un ohonom ein cynlluniau gwaith tîm, ein disgwyliadau, ein llinellau atebolrwydd a’n llywodraethu ein hunain. Er bod ymdrechion diffuant wedi’u gwneud i rannu’r hyn rydym wedi bod yn ei wneud, mae peidio â bod ag arweiniad canolog ein hunain, ar adegau, wedi arwain at negeseuon cymysg i wasanaethau am yr hyn sy’n bwysig a’r meysydd i’w blaenoriaethu. Mae hanfodion tymor byrrach yn aml wedi trechu cynllunio tymor hwy ar gyfer cefnogi darpariaeth gofal diogel, amserol, effeithlon, teg sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn.

Mae gennym nawr gyfle i newid hyn. Mae uno ar draws Gweithrediaeth GIG Cymru i ddechrau, cytuno a datblygu’r rhaglen strategol ar gyfer iechyd meddwl, yn fy marn i, yn “gyfle unwaith mewn cenhedlaeth,” fel y cyfeiriais ato unwaith. Di-nod a dibwys fyddai peidio â deall hynny a pharhau i weithio i fwy neu lai fel rydym wedi’i wneud o’r blaen, a bydd y canlyniadau yr un peth ag erioed.

Mae’r heriau sy’n wynebu iechyd a gofal cymdeithasol yn ddwys – mae angen i ni ddod o hyd i ffyrdd o fod yn uchelgeisiol ac yn realistig. Mae angen i ni gytuno ar ein ffocws, ein hymagwedd unigol a chydgysylltiedig at yr arlwy y gallwn ei ddarparu i’r system. Nid yw hyn wrth gwrs mor syml ag y mae’n swnio, mae gan bob un ohonom ein profiad, ein gwybodaeth, ein dealltwriaeth a’n cred ein hunain yn ‘yr hyn sy’n gweithio’ ac mae’n rhaid i ni gyfaddawdu, o bosibl, i ddod i gonsensws a all fod yn anodd. Ond os gallwn ei wneud yn iawn, ac yn fy marn i mae’n rhaid, mae’r potensial yn enfawr. Er mwyn darparu arweinyddiaeth i’r system, mae angen inni weithio fel system sy’n integredig ac yn effeithiol ein hunain. Mae angen inni adlewyrchu’r hyn rydym yn credu y dylai’r system ei wneud.

Mae creu mannau i ddod ynghyd, i fod yn dryloyw, yn onest ac yn barod i glywed safbwyntiau eraill ac ymrwymo i newid, yn ganolog i wella ansawdd – mae angen i ni gymhwyso’r egwyddorion hynny i’r ffordd rydym yn gweithio gyda chydweithwyr ar draws yr isadrannau o fewn y Weithrediaeth. Mae bod yn werth mwy gyda’n gilydd o fewn ein gafael os gallwn fod yn ddewr, yn feddylgar ac ymrwymo i greu Gweithrediaeth dosturiol sy’n dysgu a all gyflawni dros y rhai rydym yn eu gwasanaethu. Rwy’n edrych ymlaen at ddatblygu’r gwaith hwn ymhellach wrth inni integreiddio’n llawn â Gweithrediaeth GIG Cymru ac rwy’n edrych ymlaen i rannu ein cynnydd yn fuan.