Dosbarth Meistr Cartrefi Gofal Cymru – yr hyn a rannom

Rhaglen welliant i bobl hŷn sy’n byw mewn cartrefi gofal ledled Cymru yw Cartrefi Gofal Cymru. Trwy’r rhaglen, rydym yn cefnogi a datblygu rhwydwaith cenedlaethol o gartrefi gofal sy’n angerddol am well ansawdd bywyd eu preswylwyr. Ar ddiwedd mis Tachwedd 2019, fel rhan o Gynhadledd Gwelliant Cymru, cynhaliodd Cartrefi Gofal Cymru ddosbarth meistr i’r rheiny oedd eisiau gwybod mwy am ein gwaith. Roedd yn gyfle i ni ddysgu oddi wrth ein gilydd a datblygu gwybodaeth i’w rhoi ar waith yn ôl yn y gweithle.

Roeddem yn falch o groesawu dros 50 o ddirprwyon o ystod o sefydliadau ym maes gofal cymdeithasol, gan gynnwys nifer o aelodau staff o gartrefi gofal nad oeddent yn defnyddio’r rhaglen yn barod, Gofal Cymdeithasol Cymru a Fforwm Gofal Cymru. Yn ogystal, croesawyd dirprwyon o awdurdodau lleol a byrddau iechyd.

Croesawyd y dirprwyon gan Wayne Jepson, Arweinydd y Rhaglen, cyn i Helena Herklots, Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru, gyflwyno’r dosbarth meistr. Amlinellodd Helena ei rôl a thri phrif amcan, sef mynd i’r afael â cham-drin, oedraniaeth a heneiddio’n dda.

Cydnabu’r Comisiynydd y gwaith ardderchog sy’n cael ei wneud mewn cartrefi gofal a’r buddion y gall dulliau arloesol eu cael i wella gofal i bobl hŷn.

Roedd cyfle i’r dirprwyon ofyn cwestiynau, a arweiniwyd at drafodaeth ar y gwaith o bontio cenedlaethau sy’n cael ei weithredu mewn rhai cartrefi gofal (er enghraifft plant ysgol yn ymweld â chartrefi gofal).

Yn dilyn y sesiwn hon, cafwyd diweddariad ar y rhaglen gan Rosalyn Davies, yr Uwch Reolwr Gwelliant, a amlinellodd ddull gwaith tair blynedd y rhaglen:

  • Lansiwyd cylch profi ein rhaglen welliant yn llwyddiannus ym mis Mawrth 2019. Mae’r cylch profi’n canolbwyntio ar gynllunio a phrofi datrysiadau er mwyn dysgu beth sy’n gweithio orau mewn cartrefi gofal. Hyd yn hyn, rydym ni wedi recriwtio 16 o gartrefi gofal ledled Cymru fel ‘arloeswyr’, ac rydym wedi hyfforddi 170 o staff cartrefi gofal yn llwyddiannus, sydd wedi cwblhau cymhwyster lefel sylfaenol mewn Gwella Ansawdd (18% o’r gweithlu).
  • Mae Cartrefi Gofal Cymru’n adeiladu’r gallu a’r gallu i wella ac arwain ar y cyd â chartrefi gofal i baratoi ar gyfer y cyfnod peilot lle bydd y ffocws ar ddiogelwch a dibynadwyedd cleifion. Bydd yr 16 cartref gofal ledled Cymru’n ymgysylltu ag Iechyd Cyhoeddus Cymru i ddatblygu a ffurfio rhaglen arloesol i gartrefi gofal er mwyn profi’r cysyniad.
  • Yn ystod hydref y flwyddyn nesaf, bydd ein rhaglen yn symud ymlaen at y cyfnod nesaf ac yn recriwtio 21 o gartrefi gofal ychwanegol, a fydd yn destun hyfforddiant dwys.
  • Yn ystod y cyfnod hwn, byddwn yn darparu ymwybyddiaeth gwelliant mewn dros 100 o gartrefi gofal ledled Cymru.

Yna, trafodwyd profiadau cadarnhaol nifer o gartrefi gofal ledled Cymru, gan gynnwys Sharon Myers, Arweinydd Clinigol Cartref Gofal Cerrig yr Afon, a siaradodd am daith y sefydliad hyd yn hyn, cyn cyflwyno cynlluniau prosiect gwella a chamau nesaf y cartref. Darparodd Dr Rosie Taupe fewnwelediad o safbwynt perthynas ar ofalu am aelod teulu sy’n dioddef o ddementia. Yn benodol, cyfeiriodd Dr Taupe at sicrhau bod “llais perthnasau yn cael eu clywed”.

Roedd yn dda clywed adborth cadarnhaol nifer o aelodau staff cartrefi gofal o ran eu profiadau yn cymryd rhan yn y rhaglen hyd yn hyn. Wrth siarad am hyfforddiant sylfaenol Gwella Ansawdd Gyda’n Gilydd, dywedodd Lizzy Hughes, Nyrs Staff yng Nghartref Gofal College Fields: “Roedd hi’n hyfryd cael y cyfle i ddysgu am sut i wneud newidiadau bach a fydd yn cael effaith sylweddol yn ein gweithleoedd ac a fydd o fudd i staff a phreswylwyr. Mae’n gymorth aruthrol wrth i mi geisio gorffen fy mhrosiect Gwelliant ar Waith ym maes cynllunio gofal uwch.”

Daeth y dosbarth meistr i ben gyda sesiwn lefel sylfaenol ar welliant, a rannodd dechnegau ac offer gwella ar gyfer datblygu hyder unigolion a thimau o ran darparu gofal ardderchog sy’n canolbwyntio ar berthnasoedd gan ddefnyddio ymagwedd seiliedig ar welliant.

Diolch i bawb a gymerodd ran – edrychwn ymlaen at gyfnodau nesaf y rhaglen ac at weithio â chi i ddylanwadu ar newidiadau a fydd o fudd i bobl hŷn yng Nghymru a gyrru’r newidiadau hyn yn eu blaenau.

I gael mwy o wybodaeth, ewch i’n gwefan neu anfonwch neges e-bost at rosalyn.davies2@wales.nhs.uk.