Cynnig partneriaeth – Sut y bydd y Strategaeth Gwelliant Cymru newydd yn cefnogi diogelwch cleifion gan Iain Roberts, Pennaeth Rhaglenni, Gwelliant Cymru

Ym mis Awst, cefais y teimlad boddhaol hynny o dynnu’r gorchudd plastig oddi ar ffôn newydd wedi’i uwchraddio gan fy nghwmni.  Mae’r ffôn newydd yn wych ac mae ganddo rai nodweddion braf, camera gwell, batri sy’n para’n hirach a chwpl o apiau newydd.   Ar yr olwg gyntaf, nid yw’r ffôn yn wahanol iawn, ond efallai fy mai i yw hynny, fel defnyddiwr y ffôn.  Rwy’n siŵr o dan y sgrin bod y dechnoleg yn lawer gwell ac yn fwy datblygedig.

Beth sydd gan ffôn newydd i’w wneud â Diogelwch Cleifion a’r Strategaeth Gwelliant Cymru newydd i gefnogi Byrddau Iechyd gyda’u gwaith?

Elfen ganolog o ofal iechyd yw ymgyrch barhaus i wella dibynadwyedd a diogelwch gwasanaethau.   Gallwn i grybwyll yma restr hir o wynebau amlwg ac ysgrifenwyr dylanwadol, sefydliadau diogelwch, dogfennau polisi a chyhoeddiadau.

Yn ystod fy ngyrfa gyda’r GIG, mae pob gweithiwr gofal iechyd proffesiynol rydw i wedi gweithio gyda nhw wedi ymroi eu bywydau gwaith cyfan i sicrhau’r canlyniadau gorau i gleifion.   Mae hyn wedi amlygu’i hun yn glir yn ystod y pandemig.  Nid oes ryfedd i’r cyhoedd sefyll y tu allan i’w drysau ffrynt a churo dwylo i’r GIG.

Mae cynnal dibynadwyedd uchel ym maes gofal iechyd yn dibynnu ar gynifer o ffactorau.   Niferoedd staff, cyfleusterau, sgiliau a hyfforddiant, galw, ffactorau dynol.   Gallwn restru rhagor. 

Wrth i gyfyngiadau’r pandemig leddfu, mae gennym gymaint o waith i’w wneud i helpu cleifion a staff. 

Yn y gorffennol byddai Gwelliant Cymru wedi ceisio cefnogi gwaith gwella trwy weithredu ystod o raglenni sy’n canolbwyntio ar y niwed neu’r pryderon mwyaf cyffredin yn y system.  Rydym yn dal i ddarparu cefnogaeth a gomisiynwyd yn genedlaethol mewn meysydd allweddol, ond mae ein strategaeth newydd yn cyflwyno newid i ffordd newydd o weithio hefyd, gan gydnabod yr hyn a ddysgwyd yn ystod y pandemig.  Ychydig fel fy ffôn newydd, rydyn ni’n cyflwyno ffyrdd newydd o wneud pethau ond mae’r ffocws yn aros yr un fath – i herio’r niwed mwyaf cyffredin a chefnogi GIG Cymru gyda’i welliannau.

Mae gan bob bwrdd iechyd dimau diogelwch cleifion a llywodraethu sydd wedi’u hen sefydlu i gefnogi’r gofal iechyd gorau posibl.   Ein strategaeth yw gweithio gyda sefydliadau a’u strwythurau diogelwch i’w helpu i archwilio cyfleoedd i ddod yn gryfach fyth.   Creu’r cysylltiad hwnnw rhwng ymwybyddiaeth y Weithrediaeth o ba mor ddiogel yw’r system nawr a symud ymhellach tuag at ddiwylliant o atal niwed yn y dyfodol yn hytrach nag edrych i’r gorffennol.

Mae’r pandemig wedi effeithio ar bob system gofal iechyd yn y byd.   Mae pob system gofal iechyd yn ffocysu ar ddiogelwch cleifion hefyd.  Rydym wedi ymrwymo i helpu GIG Cymru i ddysgu gyda chydweithwyr o bob cwr o’r byd, fel y gallwn wella ein gwybodaeth, archwilio arloesiadau, a chanmol a chryfhau’r strwythurau presennol sydd gennym.   P’un a yw’n dysgu gan ddiwydiant, arbenigwyr o’r DU neu weddill y byd.   Byddwn yn cynnig ein cefnogaeth i’r sylfeini sylfaenol hyn yn ein sefydliadau sy’n meithrin diogelwch.

Wrth i chi dynnu’r gorchudd plastig oddi ar sgrin strategaeth newydd Gwelliant Cymru, gwelwch bethau rydych chi’n eu hadnabod a rhai elfennau newydd.   Mae’n gynnig o bartneriaeth, cefnogaeth i’n staff a’n cyfoedion, yn gyfle i adeiladu ar y datblygiadau arloesol a’r dysgu gan y pandemig ac mae’n strategaeth a fydd ymhen amser yn gwneud gwahaniaeth i staff a chleifion.   Byddwn yn datblygu ein ffordd ymlaen gyda chi.

Bydd ein strategaeth newydd yn cael ei lansio ar 17 Medi, Diwrnod Diogelwch Cleifion y Byd.  Dilynwch ein sianeli i gael y diweddariadau diweddaraf.