Llwybr Safonau Gofal Dementia ar gyfer Cymru Gyfan – sy’n galluogi gwelliannau wrth ddarparu gofal dementia i unigolion a’u gofalwyr, gan Michaela Morris, Rheolwr Gwella Gwasanaeth ar gyfer Iechyd Meddwl

Dros y ddwy flynedd diwethaf yn Gwelliant Cymru, rydym wedi bod yn gweithio gyda dros 1,800 o bobl i greu Llwybr Safonau Gofal Dementia ar gyfer Cymru Gyfan. Rydym yn falch iawn o’i gyhoeddi heddiw.  Nod y safonau yw gwella gofal dementia i unigolion a’u gofalwyr, trwy ddarparu llwybr clir

Continue reading

Cynllunio a chynnal cynhadledd Gofal Dementia Rhyngwladol gyntaf Cymru – yn ystod pandemig… gan Michaela Morris, Rheolwr Gwella Gwasanaethau, y Rhaglen Iechyd Meddwl

Cynhaliwyd cynhadledd Gofal Dementia Rhyngwladol gyntaf Cymru ar 2-3 Chwefror 2021, sef digwyddiad rhithwir ar raddfa fawr gyntaf Gwelliant Cymru, ein partneriaeth gyntaf â Choleg Brenhinol y Seiciatryddion. Gallai hwn fod yn flog am wneud llawer o bethau am y tro cyntaf! Efallai mai dyma’r tro cyntaf i ni gynnal

Continue reading

Blwyddyn yn ddiweddarach: Diweddariad gan Anabledd Dysgu Cymru gan Dr Rachel Ann Jones C.Psychol AFBPsS, Arweinydd y Rhaglen Anableddau Dysgu Genedlaethol

Mae 2020 wedi bod yn flwyddyn hollol ddigynsail i ni i gyd. Os awn yn ôl ddeuddeng mis, roedd ein tîm a oedd newydd gael ei sefydlu yn cynnal cyfres o ddigwyddiadau ymgysylltu â channoedd o unigolion sy’n gysylltiedig â gwasanaethau anableddau dysgu ledled Cymru. Teithiodd Sharon, Ruth, Bethany, David,

Continue reading

Defnyddio newid ymddygiad yn ymarferol i gefnogi lleihau trosglwyddiad nosocomiaidd COVID-19 gan Lisa Fabb, Arweinydd Rhaglen Interim – Gwella Diogelwch Cleifion Cymru

Rydyn ni bellach yn nhrydedd wythnos 2021 ac, i fod yn onest, rwy’n ei chael hi’n anodd glynu wrth fy adduned Blwyddyn Newydd o redeg deirgwaith yr wythnos. Rwy’n meddwl yn ôl i’r adeg roeddwn i ar fy mwyaf heini, pan oedd ymarfer corff yn hawdd. Pam oeddwn i’n gallu

Continue reading

Cymorth gan Gyfoedion Cwtch Cartref Gofal – cefnogi rheolwyr cartrefi gofal ledled Cymru

Rhaglen gwelliant genedlaethol i bobl hŷn sy’n byw mewn cartrefi gofal ledled Cymru yw Cartref Gofal Cymru. Rydym yn gweithio gyda chartrefi gofal sy’n frwd dros wella ansawdd bywydau a gofal eu preswylwyr.  Gyda chychwyn y pandemig, mae ein gwaith yn y rhaglen wedi canolbwyntio ar sut allwn weithio gyda’r

Continue reading