Categori: Uncategorized

Sut mae Proffil Iechyd Unwaith i Gymru yn helpu i wella cysondeb, diogelwch ac amseroldeb gofal iechyd ar gyfer pobl ag anableddau dysgu, gan Paula Phillips, Uwch Reolwr Gwella

Fel nyrs anableddau dysgu, rwyf wedi bod yn dyst i’r anawsterau y mae pobl ag anabledd dysgu a’u teuluoedd yn eu hwynebu wrth geisio cyfleu symptomau salwch neu wrth ddeall prosesau wrth gael mynediad at systemau gofal iechyd. Rwyf hefyd wedi bod yn dyst i’r anawsterau y mae staff gofal

Parhewch i ddarllen

Llwybr Safonau Gofal Dementia ar gyfer Cymru Gyfan – sy’n galluogi gwelliannau wrth ddarparu gofal dementia i unigolion a’u gofalwyr, gan Michaela Morris, Rheolwr Gwella Gwasanaeth ar gyfer Iechyd Meddwl

Dros y ddwy flynedd diwethaf yn Gwelliant Cymru, rydym wedi bod yn gweithio gyda dros 1,800 o bobl i greu Llwybr Safonau Gofal Dementia ar gyfer Cymru Gyfan. Rydym yn falch iawn o’i gyhoeddi heddiw.  Nod y safonau yw gwella gofal dementia i unigolion a’u gofalwyr, trwy ddarparu llwybr clir

Parhewch i ddarllen

Cynllunio a chynnal cynhadledd Gofal Dementia Rhyngwladol gyntaf Cymru – yn ystod pandemig… gan Michaela Morris, Rheolwr Gwella Gwasanaethau, y Rhaglen Iechyd Meddwl

Cynhaliwyd cynhadledd Gofal Dementia Rhyngwladol gyntaf Cymru ar 2-3 Chwefror 2021, sef digwyddiad rhithwir ar raddfa fawr gyntaf Gwelliant Cymru, ein partneriaeth gyntaf â Choleg Brenhinol y Seiciatryddion. Gallai hwn fod yn flog am wneud llawer o bethau am y tro cyntaf! Efallai mai dyma’r tro cyntaf i ni gynnal

Parhewch i ddarllen

Blwyddyn yn ddiweddarach: Diweddariad gan Anabledd Dysgu Cymru gan Dr Rachel Ann Jones C.Psychol AFBPsS, Arweinydd y Rhaglen Anableddau Dysgu Genedlaethol

Mae 2020 wedi bod yn flwyddyn hollol ddigynsail i ni i gyd. Os awn yn ôl ddeuddeng mis, roedd ein tîm a oedd newydd gael ei sefydlu yn cynnal cyfres o ddigwyddiadau ymgysylltu â channoedd o unigolion sy’n gysylltiedig â gwasanaethau anableddau dysgu ledled Cymru. Teithiodd Sharon, Ruth, Bethany, David,

Parhewch i ddarllen

Cymorth gan Gyfoedion Cwtch Cartref Gofal – cefnogi rheolwyr cartrefi gofal ledled Cymru

Rhaglen gwelliant genedlaethol i bobl hŷn sy’n byw mewn cartrefi gofal ledled Cymru yw Cartref Gofal Cymru. Rydym yn gweithio gyda chartrefi gofal sy’n frwd dros wella ansawdd bywydau a gofal eu preswylwyr.  Gyda chychwyn y pandemig, mae ein gwaith yn y rhaglen wedi canolbwyntio ar sut allwn weithio gyda’r

Parhewch i ddarllen