Categori: Uncategorized

Dathlu pen-blwydd cwrs fideo hunangymorth ar-lein rhad ac am ddim ‘Bywyd ACTif’, gan Andrea Gray, Arweinydd Datblygu Iechyd Meddwl I Gymru

Pan darodd y pandemig y llynedd, fy mhrif ffocws am fisoedd lawer oedd helpu i feddwl am yr hyn y gallem ei wneud i gefnogi pobl na allent bellach gael gafael ar gymorth yn y gymuned ac a oedd, fel minnau, yn teimlo bod pob dydd fwy neu lai yn

Parhewch i ddarllen

Adfer o’r Pandemig: Blaenoriaethau Gofal Iechyd i Bobl ag Anableddau Dysgu – y Gwiriad Iechyd Blynyddol gan Paula Phillips, Uwch Reolwr Gwelliant, Anabledd Dysgu Gwelliant Cymru

Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, rydym wedi gweld galw digynsail ar wasanaethau iechyd, sy’n golygu bod pobl yn gorfod arfer â ffyrdd gwahanol o gael mynediad at ofal iechyd. Mewn sawl achos, roedd angen gohirio gwaith rheolaidd a daeth mynediad corfforol at Ofal Sylfaenol yn gyfyngedig. Ni ellir amcangyfrif effaith

Parhewch i ddarllen

Ein camau nesaf fel Gwelliant Cymru gan yr Athro John Boulton, Cyfarwyddwr Cenedlaethol Gwella Ansawdd a Diogelwch Cleifion y GIG/Cyfarwyddwr Gwelliant Cymru

Trwy gydol y pandemig, mae’r tîm yn Gwelliant Cymru wedi’i adleoli i gefnogi’r ymateb yn Iechyd Cyhoeddus Cymru. Yn ystod y cyfnod hwn, rydym wedi cefnogi canolfannau galwadau, celloedd diogelu iechyd, dadansoddeg, gweithredu canolfannau samplu poblogaeth, unedau profi symudol a gwelliannau mewn amseroedd cyflenwi labordai. Rwy’n siŵr fy mod wedi

Parhewch i ddarllen

Pam casglu a rhannu Adegau Arbennig a storïau’n ymwneud â gofal dementia, gan Nigel Hullah

Dull adrodd storïau ar gyfer dysgu a datblygu yw ‘Adegau Arbennig mewn gwasanaethau gofal dementia’. Mae Nigel Hullah wedi bod yn gweithio gyda Gwelliant Cymru er mwyn helpu i lunio’r prosiect gyda’i brofiadau ei hun ers cael diagnosis o ddementia. Yma mae’n dweud wrthym beth y mae’r prosiect wedi ei

Parhewch i ddarllen

Diweddariad ar Siarter Ysbytai sy’n Deall Dementia Cymru, gan Sarah Tilsed, Rheolwr Ymgyrchoedd a Phartneriaethau, Cynghrair Gweithredu ar Ddementia Cenedlaethol

Rydym wedi bod yn gweithio mewn partneriaeth â Gwelliant Cymru a rhanddeiliaid ehangach i ddatblygu Siarter Ysbytai sy’n Deall Dementia Cymru a gyhoeddir yn ddiweddarach eleni.  Rwy’n falch o allu rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf am gynnydd y siarter. Nod y siarter yw galluogi byrddau iechyd i weithredu arferion sy’n deall dementia. 

Parhewch i ddarllen

Symud a Symudedd, codi ymwybyddiaeth o fanteision cynyddu eich gweithgarwch corfforol, gan Andrew Clyne, Ymarferydd Cwympiadau Clinigol, Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Mae Llwybr Safonau Gofal Dementia ar gyfer Cymru Gyfan yn hyrwyddo Symud a Symudedd fel rhan o Safon 9. Arweiniwyd y gwaith i gynhyrchu’r Safon hon gan Gwelliant Cymru a phartneriaid er mwyn hyrwyddo iechyd corfforol a lles meddyliol yn dilyn diagnosis o ddementia neu nam gwybyddol ysgafn. Gwyddom fod

Parhewch i ddarllen